RES-SKILL project

Γιατί τώρα;

Η εξανθράκωση της ΕΕ27 από τον άνθρακα αναμένεται να οδηγήσει στην απώλεια ~76 χιλιάδων θέσεων εργασίας σε ανθρακωρυχεία και εργοστάσια άνθρακα μέχρι το 2025 (154 χιλ. μέχρι το 2030). Οι χώρες της κοινοπραξίας (Ελλάδα, Δανία, Αυστρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία) θα επηρεαστούν ιδιαίτερα, καθώς αντιπροσωπεύουν σήμερα το 81% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ στον τομέα του άνθρακα (190 χιλ.). Ταυτόχρονα, παρατηρείται ήδη ένα κύμα θέσεων εργασίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναμένεται να συνεχιστεί και ίσως να αυξηθεί.
Λόγω των παρόμοιων δεξιοτήτων τους, οι εργαζόμενοι του άνθρακα είναι ιδανικοί για την κάλυψη κενών θέσεων στον τομέα των ΑΠΕ. Οι δεξιότητες των εργατών άνθρακα (π.χ. αντοχή σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, απασχόληση χειρωνακτικών & εξελιγμένων τεχνολογιών) είναι περιζήτητες στις βιομηχανίες ηλιακών φωτοβολταϊκών (ΦΒ) & αιολικών, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταβιβάσιμες στα επαγγέλματα ​των εγκαταστατών/τεχνικών ηλιακών ΦΒ, καθώς και των τεχνικών των αιολικών πάρκων/ανεμογεννητριών.

Έτσι, οι εργαζόμενοι άνθρακα μπορούν να αποφύγουν τη χρονοβόρα κατάρτιση (~2 έτη) που προσφέρουν σήμερα τα υπάρχοντα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), απαιτώντας μόνο ένα σύντομο μάθημα ή κατάρτιση στο χώρο εργασίας. 

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), καθώς και η αγορά εργασίας αναμένεται να δοκιμαστούν από την έξαρση των εργαζομένων στους τομείς του άνθρακα που θα αναζητήσουν την επαναπρόσληψή τους στο εγγύς μέλλον και την αύξηση των αδήλωτων θέσεων στις ΑΠΕ.

Οι πρωτοβουλίες επανεκπαίδευσης για τη μετάβαση των εργαζομένων από τον τομέα του άνθρακα στον τομέα των ΑΠΕ είναι, επί του παρόντος, εξαιρετικά περιορισμένες, με μόνο μία χώρα της ΕΕ να προσφέρει σχετικά μαθήματα C-VET (Δανία- ~2,5 χρόνια πτυχίο). Η ζήτηση θέσεων εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ στην ΕΕ27 αυξάνεται κατά 304 χιλ. νέες θέσεις εργασίας ανά έτος έως το 2030 - 60% αναμένεται στην αιολική & 24% στην ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια. Ειδικότερα, η προσφορά νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των ΑΠΕ στις χώρες εταίρους θα μπορούσε να απορροφήσει έως και το 90% των σημερινών θέσεων εργασίας που σχετίζονται με τον άνθρακα. Για παράδειγμα, η Δανία, η Πολωνία και η Ελλάδα κατέχουν ηγετική θέση στο δυναμικό υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ορισμένες περιοχές άνθρακα της Δανίας έχουν την υψηλότερη δυνητικά προκαλούμενη απασχόληση για την αιολική ενέργεια (~16 χιλ. νέες θέσεις εργασίας) και τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες (~3 χιλ).

Ομάδες-στόχοι 

 • Πάροχοι ΕΕΚ 
 • Εργαζόμενοι στη βιομηχανία του άνθρακα (κυρίως χαμηλής ειδίκευσης) που πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα ή την ασφάλεια της εργασίας τους  
 • Εκπρόσωποι του τομέα και βασικοί φορείς/εργοδότες, κοινωνικοί εταίροι και ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
 • Αρχές ΕΕΚ και φορείς επαγγελματικού προσανατολισμού (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αναπτυξιακών οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για πρωτοβουλίες κατάρτισης) 

Δραστηριότητες έργου

 • Εντοπισμός της συμπληρωματικότητας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματικών προφίλ των εργαζομένων στον τομέα του άνθρακα και των ΑΠΕ, που οδηγεί στην ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ανάπτυξη ενός νέου προγράμματος σπουδών για τη διευκόλυνση του επαναπροσανατολισμού των εργαζομένων στον άνθρακα στη βιομηχανία ΑΠΕ
 • Δημιουργία προσαρμοσμένου παιδαγωγικού υλικού, το οποίο προσφέρεται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)
 • Ανάπτυξη προφίλ μετάβασης, εργαλείων αυτοαξιολόγησης και χαρτοφυλακίων δεξιοτήτων για την προώθηση εξατομικευμένης μάθησης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού
 • Ανάπτυξη πόρων για τη δημιουργία Κοινών Κέντρων Ικανοτήτων για τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των εργαζομένων στον άνθρακα
 • Επικοινωνία & διάδοση των αποτελεσμάτων μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων 

Αποτελέσματα έργου

 • Μαθησιακά αποτελέσματα για τον επαγγελματικό αναπροσανατολισμό των εργαζομένων στον άνθρακα
 • Μαθησιακές ενότητες, εργαλειοθήκη επαγγελματικού αναπροσανατολισμού και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση επιτυχημένων μεταβάσεων
 • Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι σε 6 γλώσσες
 • Στρατηγικά & επιχειρησιακά σχέδια για τη δημιουργία Κοινών Κέντρων Ικανοτήτων
 • Πιλοτική λειτουργία ενός κοινού κέντρου ικανοτήτων για επαναπροσανατολισμό σταδιοδρομίας και επανεκπαίδευση
 • 6 εθνικές ημερίδες για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΕΚΚ για τους εργαζόμενους στον άνθρακα.

Εργαλείο αξιολόγησης για τον προσδιορισμό μαθησιακής οδού

Ποιο είναι το πιο κατάλληλο (από άποψη δεξιοτήτων) επαγγελματικό προφίλ για εσάς στον κλάδο των ΑΠΕ;

μαθετε εδω

Νέα & Εκδηλώσεις

Η Κοινοπραξία των Εταίρων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Ακολουθήστε μας

Συνδεθείτε με τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για την πρόοδο του έργου και άλλα νέα.