RES-SKILL project

Dlaczego teraz?

Przewiduje się, że dekarbonizacja w najbliższych latach w ramach UE-27 doprowadzi do utraty 76 tys. miejsc pracy. Na kraje realizujące projekt RES-SKILL obecnie przypada 81 % całkowitej siły roboczej zatrudnionej w sektorze węgla kamiennego (190 tys.) w UE. To właśnie te kraje będą szczególnie dotknięte skutkami restrukturyzacji. Jednocześnie wzrost liczby miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii OZE ma już miejsce, co więcej według danych w najbliższej przyszłości jego tempo wzrośnie.
Ze względu na specyfikę umiejętności, pracownicy przemysłu węglowego są idealnie przystosowani do zatrudnienia w sektorze OZE. Umiejętności pracowników przemysłu węglowego są poszukiwane i pożądane w przemyśle fotowoltaicznym (PV) i wiatrowym. Umiejętności te mogą być szczególnie istotne z punktu widzenia zawodów takich jak instalator/technik fotowoltaiczny i technik turbin wiatrowych. W ten sposób pracownicy przemysłu węglowego mogą uniknąć długiego szkolenia (~2 lata) obecnie oferowanego w ramach istniejących kursów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego w przypadku restrukturyzacji zawodowej pracowników sektora węglowego, ze względu na posiadane już umiejętności, może być wymagany jedynie krótki kurs lub szkolenie w miejscu pracy.

Przewiduje się, że głównym wyzwaniem w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w najbliższej przyszłości będzie gwałtowny wzrost liczby pracowników przemysłu węglowego poszukujących nowych miejsc pracy oraz dynamiczny wzrost nowych miejsc pracy w OZE. 
Oferty przekwalifikowania pracowników z sektora węglowego do sektora OZE są obecnie bardzo ograniczone, a tylko jeden z krajów Europejskich oferuje odpowiednie kursy (Niemcy, ~2,5 roku). Zapotrzebowanie na miejsca pracy w sektorze OZE w UE-27 wzrośnie o 304 tys. nowych miejsc pracy rocznie do 2030 r. – 60% w sektorze energii wiatrowej i 24% w fotowoltaice. Podaż nowych miejsc pracy w sektorze OZE w krajach partnerskich mogłaby pokryć do 90 % obecnych miejsc pracy związanych z przemysłem węglowym. Na przykład Niemcy, Polska i Grecja są liderami w zakresie potencjału morskiej energetyki wiatrowej; niektóre regiony węglowe Niemiec mają najwyższy potencjał zatrudnienia w energii wiatrowej (~ 16 tys. nowych miejsc pracy) i systemach fotowoltaicznych (~ 3 tys.).

Grupy docelowe 

 • Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ośrodki szkoleniowe
 • Pracownicy przemysłu węglowego
 • Pracodawcy sektora energii odnawialnej i przemysłu węglowego
 • Partnerzy społeczni sektora energii odnawialnej i przemysłu węglowego
 • Władze publiczne i decydenci

Działania w ramach projektu 

 • Identyfikacja komplementarności i rozbieżności między profilami zawodowymi pracowników sektora węglowego i OZE oraz wpływu na efekty uczenia się 
 • Opracowanie programu nauczania ułatwiającego reorientację pracowników przemysłu węglowego do pracy w sektorze OZE
 • Tworzenie dostosowanych do potrzeb materiałów pedagogicznych oferowanych jako otwarte zasoby edukacyjne
 • Opracowywanie profili przejściowych, narzędzi samooceny i portfolio umiejętności
 • Rozwój zasobów na rzecz utworzenia Wspólnych Centrów Kompetencji w celu reorientacji kariery pracowników przemysłu węglowego
 • Komunikacja i rozpowszechnianie poprzez efekt mnożnikowy 

Wyniki projektu

 • Przygotowanie planów edukacyjnych w zakresie reorientacji zawodowej pracowników przemysłu węglowego
 • Wytypowanie zestawów narzędzi edukacyjnych do reorientacji zawodowej i wytycznych dotyczących ich wdrażania
 • Opracowanie otwartych i dostępnych zasobów edukacyjnych w 6 językach
 • Opracowanie planów strategicznych i operacyjnych w zakresie tworzenia Wspólnych Centrów Kompetencji 
 • Uruchomienie pilotażowego Wspólnego Centrum Kompetencji w zakresie reorientacji i przekwalifikowania zawodowego pracowników z przemysłu węglowego do OZE
 • Zorganizowanie 6 krajowych dni informacyjnych

Narzędzie do oceny w celu określenia ścieżek kształcenia

Jaki jest najbardziej pasujący (pod względem umiejętności) profil zawodowy dla Pana/Pani w branży OZE?

dowiedz się tutaj

Wiadomości i wydarzenia

Partnerstwo