RES-SKILL project

Защо сега?

Очаква се декарбонизацията на ЕС-27 да доведе до загуба на около 76 хиляди работни места във въглищния сектор до 2025 г. (154 хиляди до 2030 г.). Страните от партньорството (Гърция, Германия, Австрия, Румъния, Полша и България) ще бъдат особено засегнати, тъй като те понастоящем представляват 81% от общата работна сила в ЕС във въглищния сектор (190 000 души). В същото време ръстът в броя на работните места в сектора на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) вече се случва и се очаква да продължи и да расте занапред. Поради сходен набор от умения, работниците от въглищната промишленост са идеално пригодени за покриване на незапълнени позиции в сектора на ВЕИ. Уменията на работниците от въгледобива (напр. издръжливост в опасна среда, използване на сложни ръчни технологии) се търсят във фотоволтаичната и вятърна индустрия и са особено лесно приложими ​в професии като монтажник / техник на фотоволтаични системи / вятърни ферми / вятърни турбини. По този начин работниците от областта на въглищата могат да избегнат продължителното обучение (приблизително 2 години), което в момента се предлага от съществуващите курсове за ПОО, изисквайки само кратък курс или обучение на работното място.

Очаква се, че ПОО и пазарът на труда ще се сблъскат със сериозно предизвикателство заради множеството търсещи преквалификация въглищни работници в близкото бъдеще, както и заради ръста на вакантните позиции в ВЕИ сектора. Понастоящем инициативите за преквалифициране при преминаване на работници от въглищния към сектора на ВЕИ са изключително ограничени, като само 1 държава от ЕС предлага съответните курсове за C-VET (Германия; придобиване на степен за около 2,5 години). Търсенето на работа в сектора на ВЕИ в ЕС-27 нараства с 304 000 нови работни места годишно до 2030 г. - очаква се 60% ръст в сектор вятър и 24% при фотоволтаиците. По-конкретно, предлагането на нови работни места в сектора на ВЕИ в страните партньори може да поеме до 90% от текущите работни места, свързани с въглищната промишленост. Например Германия, Полша и Гърция водят по отношение на офшорния вятърен потенциал; някои въглищни региони на Германия имат най-висок капацитет за заетост за вятърна енергия (около 16 000 нови работни места) и монтирани на покрива слънчеви фотоволтаични системи (около 3 000).

Целеви групи

 • Доставчици на ПОО
 • Работници в въгледобивната промишленост (предимно нискоквалифицирани), които се нуждаят от повишаване на квалификацията си, за да гарантират заетостта си или сигурността на работата
 • Представители на енергийния сектор и ключови партньори / работодатели, социални партньори и асоциации на служители и работодатели
 • Органи на ПОО и органи за професионално ориентиране (вкл. регионални агенции за развитие, отговорни за инициативи за обучение)

Проектни дейности

 • Идентифициране на допълняемостта на уменията и възможните несъответствия между професионалните профили на работниците в сектора на въглищата и тези във ВЕИ и генериране на резултати от обучението
 • Разработване на нова учебна програма за улесняване на преориентирането на работниците от въглищната към ВЕИ индустрията
 • Създаване на персонализирани педагогически материали, предлагани като Отворени образователни ресурси (OERs)
 • Разработване на ресурси за създаване на Съвместни центрове за компетентност за кариерно преориентиране на работниците от въглищната промишленост Разработване на преходни профили, инструменти за самооценка и портфолио от умения
 • Комуникация и разпространение на резултатите чрез мултиплициращи събития

Резултати от проекта

 • Резултати от обучението за кариерна преориентация на работниците от въглищната индустрия
 • Учебни материали, инструментариум и насоки за преориентиране в кариерата и осъществяване на успешен преход на работници от областта на въглищата
 • Отворени образователни ресурси на 6 езика
 • Стратегически и оперативни планове за създаване на съвместни центрове за компетентност
 • Пилотно стартиране на Съвместен център за компетентност за преориентиране в кариерата и преквалификация
 • 6 национални информационни дни за популяризиране на резултатите от проекта и обществена дискусия за повишаване на качеството и ефективността на ПОО за работниците от въглищната промишленост

Инструмент за оценка за определяне на пътищата за учене

Кой е най-подходящият (от гледна точка на уменията) професионален профил за вас в сектора на ВЕИ?

ОТКРИЙТЕ ТУК

Новини и събития

Партньорството